В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Изработване и изменение на подробни устройствени планове.
Подробните устройствени планове са следните видови:

  • ПРЗ (план за регулация и застрояване);
  • ПР (план за регулация);
  • ПЗ (план за застрояване);
  • РУП (работен устройствен план).

Необходимостта от изработване на ПУП възниква при следните случаи:
При урегулиране на поземлени имоти;
При промяна на предназначението на земеделски земи;
При изменение на кадастрална карта или кадастрален план;
При делба на урегулиран поземлен имот или обединяване на няколко поземлени имота.

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
Промяна на предназначение на земеделски земи, паррцеларни планове, нивелетни проекти

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

“Грийн гео дизайн” извършва цялостна процедура по промяна на предназначението на земеделска земя.
Процедурата включва следните дейности:
– изработване на проект за ПУП /ПРЗ или ПЗ/;
– снабдяване със съгласувателни писма от електроразпределителни дружества и ВиК;
– снабдяване с удостоверение за поливност на земята;
– снабдяване с акт за категоризация на земята;
– снабдяване със становище от РЗИ;
– снабдяване със становище от РИОСВ;
– изработване на парцеларни планове / при необходимост/;
– геодезическо заснемане / при необходимост/;
– изработване на експертна оценка на висока дървесна растителност /при необходимост/;
– изработване на нивелетен проект /при необходимост/;
– снабдяване  с решение от областната дирекция “Земеделие” за промяна на предназначението на земеделската земя.
Фирмата извършва и цялостната процедура по промяна на предназначението на земеделски земи с влязъл в сила ПУП – ПР по чл. 16 от ЗУТ.

ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ

Парцеларните планове са подробни устройствени планове, които се изработват за елементите на техническата инфраструктура извън населените места. С тях се определя трасето на техническата инфраструктура, неговите елементи и сервитутните линии.

НИВЕЛЕТНИ ПРОЕКТИ

Проекти за трасиране и координиране на осови мрежи.

Комбинирани скици, съгласуване на ПУП в кадастъра и отразяването му в кадастралната карта.