В ОБЛАСТТА НА КАДАСТЪРА НИЕ ИЗВЪРШВАМЕИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ И СХЕМИ ОТ АГКК

“Грийн Гео Дизайн” издава скици и схеми от АГКК, съгласно чл. 56 от ЗКИР, без да е необходимо да ходите до СГКК. Получавате скицата в удобно за вас време и място.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА

“Грийн Гео Дизайн” извършва заснемане на граници на поземлени имоти и сгради, делба или сливане на поземлени имоти, съгласуване на ПУП, промени в собствеността на поземлени имоти и нанасянето им в кадастралната карта. Грийн Гео Дизайн извършва нанасяне на самостоятелни обекти в сграда.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ

Необходимостта от издаване на удостоверение за идентичност възниква в случаите, когато не е вписана собствеността в кадастралната карта, описанието в нотариалния акт или друг документ за собственост е непълно и др. Грийн Гео Дизайн извършва оглед на място и издава удостоверение за идентичност между обект от кадастралната карта и описан имот в документите за собственост.

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ И СХЕМИ ОТ АГКК, ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА, УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ,ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА И ПРИЛЕЖАЩИ ОБЕКТИ КЪМ ТЯХ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА И
ПРИЛЕЖАЩИ ОБЕКТИ КЪМ ТЯХ

В случай, че в документите за собственост не са вписани площи на притежавания от вас имот или прилежащите обекти към него (мазе, таван), възниква необходимост от определяне на липсващите площи. След издаване на удостоверението тези площи се вписват в скицата от АГКК. Това удостоверение служи за издаване на данъчна оценка, за извършване на сделки за покупко-продажба, при ипотека и др.

НАНАСЯНЕ НА ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ