В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ СНИМКИ

„Грийн Гео Дизайн“ извършва геодезическо заснемане за нуждите на инвестиционното проектиране, което включва заснемане на съществуващия терен, огради, сгради, съществуваща инфраструктура, както и заснемане на дървесна растителност, съгласно чл. 19 от ЗУЗСО. Извършване на геодезическо заснемане по време на различните етапи на строителство, определяне на достигнати нива, както и заснемане на новопостроени строежи за нанасяне в кадастъра. Извършване на геодезическо заснемане за издаване на удостоверения за търпимост на търпими строежи по смисъла на § 16 на ПР на ЗУТ.

КОМБИНИРАНИ СКИЦИИ

Комбинираните скици се издават за различни нужди. С тях се установяват промените в границите и площите на отделни имоти, служат при възстановяване на собственост, при покупко-продажби на недвижими имоти, за издаване виза за проектиране и др. Фирмата изработва комбинирани скици между действаща кадастрална карта и действащ план за регулация, както и между стари кадастрални и регулационни планове, в зависимост от конкретната необходимост.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ СНИМКИ, КОМБИНИРАНИ СКИЦИИ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ТРАСИРОВЪЧНИ ДЕЙНОСТИ

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Изработване на проекти за вертикално планиране при ново строителство, пристрояване, реконструкция на съществуващо застрояване. Проектът включва моделиране на терена според индивидуалните изисквания на клиента, проектиране на декоративни подпорни стени, алпинеуми и други, оформяне на пешеходни и автомобилни алеи. Прилагат се детайли за всички видове настилки. Изработват се трасировъчен чертеж, картограма на земните маси и количествени сметки.

ТРАСИРОВЪЧНИ ДЕЙНОСТИ

“Грийн Гео Дизайн” извършва трасировъчни дeйности в различните етапи на строителството. Трасиране на контури на сгради, строителни оси, елементи на благоустрояване на дворните пространства.