В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ СНИМКИ

„Грийн Гео Дизайн“ извършва геодезическо заснемане за нуждите на инвестиционното проектиране, което включва заснемане на съществуващия терен, огради, сгради, съществуваща инфраструктура, както и заснемане на дървесна растителност, съгласно чл. 19 от ЗУЗСО. Извършване на геодезическо заснемане по време на различните етапи на строителство, определяне на достигнати нива, както и заснемане на новопостроени строежи за нанасяне в кадастъра. Извършване на геодезическо заснемане за издаване на удостоверения за търпимост на търпими строежи по смисъла на § 16 на ПР на ЗУТ.

КОМБИНИРАНИ СКИЦИ

Комбинираните скици се издават за различни нужди. С тях се установяват промените в границите и площите на отделни имоти, служат при възстановяване на собственост, при покупко-продажби на недвижими имоти, за издаване виза за проектиране и др. Фирмата изработва комбинирани скици между действаща кадастрална карта и действащ план за регулация, както и между стари кадастрални и регулационни планове, в зависимост от конкретната необходимост.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ СНИМКИ и КОМБИНИРАНИ СКИЦИ