Loading...

ЗА НАС

ЗА НАС


“ГРИЙН ГЕО ДИЗАЙН” ЕООД се състои от екип от високо квалифицирани проектанти с дългогодишен опит в областта на устройственото и инвестиционно проектиране, трасировъчните дейности, кадастъра и хидрографските измервания.

Фирмата Ви предлага: качествено обслужване, бързина, коректност.

„Грийн Гео Дизайн“ ЕООД извършва геодезически услуги в следните области:

 1. УСТРОЙСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ
  • Изработване на подробни устройствени планове – Планове за регулация, планове за улична регулация, парцеларни планове. Съгласуване на ПУП с кадастъра и отразяването им в кадастралната карта;
  • Изработване на комбинирани скици;
  • Изработване на нивелационни планове и нивелетни проекти на улици. Изработване на проекти за трасиране и координиране на осови мрежи.
 2. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
  • Изработване на геодезически снимки за различни видове строителни обекти;
  • Изработване на проекти за вертикално планиране за улични мрежи, за промишлени площадки, жилищни квартали, паркове, индивидуално застрояване и др. Изработване на картограма на земните маси, количествени сметки и детайли на настилките;
  • Трасиране на контура на сгради, строителни оси, елементи на благоустрояване;
  • Извършване на екзекутивни снимки в различните етапи на строителството, определяне на достигнати нива, заснемане на новопостроени сгради за нанасяне в кадастъра.
 3. КАДАСТЪР
  • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти;
  • Издаване на скици и схеми от АГКК;
  • Изработване на удостоверения за идентичност;
  • Определяне на площи на самостоятелни обекти в сгради и прилежащи към тях обекти;
  • Заснемане на новопостроени сгради за нанасяне в кадастралната карта;
  • Заснемане на сгради за издаване за удостоверения за търпимост;
  • Нанасяне на подземни проводи и съоръжения в кадастъра.
 4. ХИДРОГРАФИЯ
  • Хидрографски измервания на язовири, кариери, реки, езера и други водни площи и течения.
  • Изработване на 3D модел на дъното.
  • Определяне на заляти площи и завирени обеми.
  • Определяне на натрупани наносни обеми за определен интервал от време. 


Контакти

тел. +359 888 233 808

e-mail: office@greengeodesign.eu

web: www.greengeodesign.eu

Адрес: гр. Банкя 1320

© 2018, Green Geo Design Ltd. All Rights Reserved.