Услуги

Дейности

КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ

КАДАСТЪР

 • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти;
 • Издаване на скици и схеми от АГКК;
 • Изработване на удостоверения за идентичност;
 • Определяне на площи на самостоятелни обекти в сгради и прилежащи към тях обекти;
 • Заснемане на новопостроени сгради за нанасяне в кадастралната карта;
 • Заснемане на сгради за издаване за удостоверения за търпимост;
 • Нанасяне на подземни проводи и съоръжения в кадастъра.

УСТРОЙСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ

 • Изработване на подробни устройствени планове – Планове за регулация,
 • планове за улична регулация, парцеларни планове.
 • Съгласуване на ПУП с кадастъра и отразяването им в кадастралната карта;
 • Изработване на комбинирани скици;
 • Изработване на нивелационни планове и нивелетни проекти на улици.
 • Изработване на проекти за трасиране и координиране на осови мрежи.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

 • Изработване на геодезически снимки за различни видове строителни обекти;
 • Изработване на проекти за вертикално планиране за улични мрежи,
 • за промишлени площадки, жилищни квартали, паркове, индивидуално застрояване и др.
 • Изработване на трасировъчни чертежи и картограма на земните маси,
 • количествени сметки и детайли на настилките;

ДЕЙНОСТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 • Трасиране на контура на сгради, строителни оси, елементи на благоустрояване;
 • Извършване на екзекутивни снимки в различните етапи на строителството,
 • определяне на достигнати нива.
 • определяне на обеми.

ХИДРОГРАФИЯ

 • Хидрографски измервания на язовири, кариери, реки,
 • езера и други водни площи и течения.
 • зработване на 3D модел на дъното.
 • Определяне на заляти площи и завирени обеми.
 • Определяне на натрупани наносни обеми за определен интервал от време.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, ДЕЙНОСТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ХИДРОГРАФИЯ

За нас

“ГРИЙН ГЕО ДИЗАЙН” ЕООД се състои от екип от висококвалифицирани проектанти с дългогодишен опит в областта на устройственото и инвестиционно проектиране, трасировъчните дейности, кадастъра и хидрографските измервания.
Нашата фирма извършва всички видове геодезически дейности, като основната ни цел е бързо и качествено обслужване на клиентите, както и изпълнение на проектите на професионално ниво.
Ние се стремим към постоянно повишаване качеството на предлаганите от нас услуги, с цел да отговорим на очакванията и нуждите на нашите клиенти.
Основател и управител на Грийн гео дизайн е д-р инж. Румяна Анева, която е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия и е защитила дисертационен труд на тема “Изследване на точността на някои инженерно-хидрографски приложения“.

Ние предлагаме качествено обслужване на клиента и коректност.

Използваме съвременни високоточни инструменти.

Изпълняваме поставените задачи в максимално кратки срокове.

Екипът се състои от опитни геодезисти и проектанти.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

всички геодезически услуги на едно място

01

екип от опитни инженери и проектанти

02

кратки срокове на изпълнение

03

доказано качество

04

доставка в удобно за вас време и място

05

любезно обслужване

06